Registration

SAU NIC Registration (Responses)
SAUNICRegistrationFee

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน (ทั้งส่งบทความและไม่ได้ส่งบทความ) ต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นี้ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบการชำระเงินค่าลงทะเบียน และปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานของท่าน หลังได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินแล้วภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดการนำเสนอผลงานและเข้าร่วมงาน หากผู้เข้าร่วมงานไม่ลงทะเบียนผ่านระบบนี้

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนกดส่ง (Submit)

ท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ตารางแสดงผลด้านล่างของแบบฟอร์มนี้ หากชื่อของท่านไม่ปรากฎ

กรุณากดปุ่ม refresh หรือ F5

หมายเหตุ

การลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ในเพจนี้ เป็นการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน เท่านั้น

การส่งบทความต้องดำเนินการผ่านระบบ

EasyChair ที่ลิงค์ต่อไปนี้


www.easychair.org/conferences/?conf=saunic2019

กรณี พบอุปสรรคในการลงทะเบียน กรุณาแจ้ง saunic@sau.ac.th

การแจ้งการชำระเงิน

หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

กรุณาสำเนาหลักฐานการโอนเงิน

อาทิ Pay in slip, ATM slip

พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์

เพื่อการออกใบเสร็จการรับชำระเงิน และเตรียมเอกสารให้ท่าน

โปรด ระบุชื่อบทความ และเลขที่บทความที่ได้รับแจ้งจากระบบ EasyChair จากนั้นส่งหลักฐานทางอีเมล์ มายัง saunic@sau.ac.th

เจ้าหน้าที่ จะทำการตรวจสอบ และปรับปรุงสถานะการลงทะเบียน และชำระเงินของท่าน ในตารางด้านบนนี้ ภายใน 3 วันทำการ

ท่านสามารถเข้าตรวจสอบสถานะของท่านได้ตลอดเวลา กรณีพบปัญหา โปรดแจ้ง ทางอีเมล์ saunic@sau.ac.th


โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย

สาขา บิ๊กซีเพชรเกษม

ชื่อบัญชี SAUNIC

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 966-0-19481-1

*** สำหรับเจ้าของบทความ การชำระเงินก่อนได้รับผลการตอบรับ ไม่เป็นการยืนยันว่าบทความของท่าน จะได้รับคัดเลือก ผู้จัดฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี