Oral Session

SAUNIC2019 OralPresentation
SAUNIC2019 OralPresentationSchedule.pdf

Room A

Session A01


Session A02


Session A03


Room B

Session B01


Session B02


Session B03


Room C

Session C01


Session C02


Session C03


Room D

Session D01


Session D02


Session D03


Room E

Session E01


Session E02


Session E03


ท่านสามารถดาวน์โหลดเทมเพลทไฟล์สำหรับการนำเสนอได้จากเว็บเพจนี้ และขอให้ท่านระบุชื่อไฟล์ตามเลขที่บทความที่กำหนดดังตัวอย่าง และส่งกลับในระบบ easyChair ไฟล์ PDF ภายในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น. เพื่อคณะทำงานจะได้จัดเตรียมไฟล์เพื่อการนำเสนองาน และนำลงในเว็บไซต์เพื่อผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้

คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับ และข้อมูลต่างๆ ตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์

อนึ่ง บทความทุกบทความต้องมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานอย่างน้อยบทความละ 1 ท่าน และขอให้ผู้นำเสนอบทความลงทะเบียนแจ้งยืนยันการชำระเงินและการเข้าร่วมงานในเว็บเพจต่อไปนี้

https://sites.google.com/sau.ac.th/saunic2019/registration

ทั้งนี้ หากพบข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โทร. 02-807-4500 หรืออีเมล์ saunic@sau.ac.th


เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ จึงขอให้ท่านจัดส่งไฟล์การนำเสนอกลับมายังระบบ easyChair

ภายในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 24.00 น. เพื่อคณะทำงานจะได้รวบรวมไฟล์ของท่านบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอในห้องบรรยายต่อไป

(ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง มาใช้เนื่องจากอาจพบปัญหาในการสับเปลี่ยนเครื่อง และไม่อนุญาตให้นำแฟลชไดรว์มาเสียบกับเครื่องที่ใช้ในการนำเสนอ หากส่งไฟล์ล่าช้า ให้นำไฟล์ส่งให้เจ้าหน้าที่หน้างาน ก่อนเวลา 10.00 น. เท่านั้น)

SAUNIC2019-OralNo000.pptx