SAUNIC 2019

ปัจจุบันทิศทาง งานวิจัยของประเทศไทยจำเป็นต้องก้าวสู่การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไปสู่ “Thailand 4.0” จากพื้นฐานการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ “Value–Based Economy” เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สำหรับแง่มุมของการวิจัย ต้องมุ่งเน้นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และการสร้างนวัตกรรม ดังนั้นจึงต้องใช้องค์ความรู้หรือศาสตร์หลากหลายแขนงมาประยุกต์เข้าด้วยกัน การนำองค์ความรู้เฉพาะทางเพียงมิติเดียว จึงไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าหรือก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 (The 6th SAU National Interdisciplinary Conference 2019, (SAUNIC 2019) ภายใต้กรอบแนวคิด “จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ และ เทคโนโลยี ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

กำหนดการส่ง พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา

หมดเขตรับบทคัดย่อ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

ตอบรับบทคัดย่อ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

หมดเขตรับบทความ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

แจ้งผลพิจารณาบทความ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

การลงทะเบียนล่วงหน้า วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

การนำเสนอบทความ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เปิดรับสาขาบทความ

สังคมศาสตร์ การจัดการ และบริหาร Social Science

 • สังคมศาสตร์ Social Science
 • การเงิน Financial
 • การจัดการ Management
 • การตลาด Marketing
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
 • การบัญชี Accounting
 • ดิจิทัลมิเดีย Digital Media
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English
 • รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration
 • วิจัยทางการศึกษา Educational Innovation and Technology
 • สาขาอื่น ทางด้านสังคมศาสตร์ Other in Social Science

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี Science and Technology

 • วิศวกรรมความปลอดภัย Safety Eng.
 • วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Eng.
 • วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Eng.
 • วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Civil and Environmental
 • วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Eng.
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม Electronic and Telecommunication
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Eng.
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
 • การจัดการงานวิศวกรรม Engineering Management
 • เทคโนโลยีเกษตร Agricultural Eng.
 • สาขาอื่น ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Other in Sciences

ส่งบทความ (Paper Submission)

สถานที่จัดประชุม: โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร. วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (081-948-4353)

ผศ. วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล (089-893-4146)

ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี (084-651-6996)

อ. ณัฐภาวี จิระภาพันธ์ (098-407-9822)


สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 02-807-4500 ถึง 27 อีเมล์ saunic@sau.ac.th


Research Office, Southeast Asia University,

19/1 Pechkasem Rd., NongKhaem, Bangkok 10160 THA

Tel: (66) 2 807 4500 - 27 Email: saunic@sau.ac.th